תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר www.dizengof-center.co.il להלן – ("האתר") של החברה לניהול של דיזנגוף סנטר בע"מ ("החברה") המנהלת את המרכז המסחרי דיזנגוף סנטר המצוי ברח' דיזנגוף 50 תל-אביב ("הסנטר" ו/או "המרכז המסחרי"). הגישה לאתר והשימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה, מאחר ועצם השימוש באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת (להלן – "המשתמש") באתר או במידע המצוי בו ("מידע").

1.  כללי

1.1. 
 האתר, הינו אתר למטרת הפצת מידע בלבד. המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת/מכירת כל מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ובהתאם לכך המשתמש מודע ומסכים מסכים לכך שכל הסתמכות על נתונים, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. החברה תשתדל לעדכן את האתר מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה ותשדל לכלול בו מידע עדכני ונכון. אולם, יתכן ויפלו במידע טעויות ו/או שיהא מידע שאינו שלם או עדכני. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או להעדר עדכון או לטעויות או חוסרים שיהיו, ככל שיהיו ביחס למידע.

1.2.  בשימוש באתר המשתמש מאשר כי הוא יודע שחלק מהמידע המופץ באתר מקורו מצדדים שלישיים, ולחברה אין כל אחריות בקשר למידע זה ו/או  למידת הדיוק של מידע זה. תכונות, מפרטים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הדמיה של מוצר הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדי החברה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי החברה, במסמכיה הרשמיים.

1.4.  המידע באתר יתכן וכולל מידע פרסומי בקשר עם פעילויות של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם , ובין היתר מבצעי פרסום לגבי מוצרים ו/או שירותים המוצעים בסנטר על ידי חברות ו/או עסקים שונים ויתכן שמידע פרסומי זה (כמו כל מידע אחר המופיע באתר) אינו מדויק ו/או עדכני. למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה אחראית למידע הפרסומי המופיע באתר ואין במידע זה כדי לסתור או להחליף את מבצעי הפרסום כפי שמוצגים בפועל על ידי הגורמים הרלוונטיים.

2. הצעה ו/או מידע ו/או דעה המוצגים באתר זה אינם מהווים המלצה להשקעה, ואינם מהווים הצעה או שידול לרכישה של מוצר כלשהו.

3. זכויות יוצרים- האתר והתוכן המופיעים בו לרבות, עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכו' ("התוכן") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל המידע באתר הינו קניין של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

4. סימני מסחר, מותגים סמל החברה וכן כל סימן רשום אחר של החברה בין אם מצוין בצדם הסימון ובין אם לאו, הם סימני מסחר רשומים ולכן קניינה של החברה, או מותגים בבעלות החברה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לחברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר, או מותגים קנייניים של בעליהם, בהתאמה. המשתמש לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או המותגים המופיעים באתר.

5.  באתר זה עשויים להיכלל קישורים אלקטרוניים (Links) לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י החברה. קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לחברה כל קשר ו/או שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

6.  המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר. עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

6.1.  
הזכות לעשות שימוש במידע נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע שפורסם באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. מבלי לגרוע מהאמור, אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב ואין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.


6.2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובמידע המופץ בו אך ורק על פי החוק.

6.3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או  תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ג) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

6.4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

6.5. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.6.6. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מאי קיום התחייבויות המשתמש כאמור בסעיף זה.

6.7. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

7. הגבלת אחריות

7.1. המידע והשירותים באתר מוצעים כמות שהם ("AS IS") והמשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר ו/או במידע נעשה על אחריותו הבלעדית. מובהר כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא, ישיר ו/או עקיף, שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש במידע ו/או להסתמכות עליו. החברה לא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכני האתר.

7.2. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

7.3. מובהר כי החברה ו/או ספקי מידע כלשהם מטעמה לרבות עובדיה ו/או נציגיה ו/או מי שפועל מטעמה, לא יהיו והם אינם אחראים בשום אופן להתאמת האתר, לרבות המידע לצרכי ו/או למטרות המשתמש.


7.4. אין החברה יכולה לפקח ואין היא אחראית על כל מידע ו/או הודעה המועלים, ככל שיועלו, באמצעות האתר על ידי משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, לרבות קישורים לאתרים ו/או פרסומים של צדדים שלישיים ו/או משתמשים.


7.5. החברה אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים. החברה לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי התאמות למשתמש בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר, מכל סיבה שהיא.

7.6. החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי משתמש (אשר נמסרו על ידי המשתמש לאתר או העולים משימוש באתר), במקרה של שימוש שלא כדין באתר ו/או במידע.

8.  הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע החברה תעשה שימוש בנתונים אישיים של המשתמש, ככל שהמשתמש נדרש לספקם לצורך שימוש באתר, בהתאם להוראות הדין. בכפוף לאמור, החברה רשאית להעביר את המידע לספקי ציוד ו/או שירותים של החברה בקשר לתפעול האתר. כן רשאית החברה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ככל שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם בתיבות "צור קשר" שבאתר, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ"א (להלן – "החוק"). המאגרים ישמשו את החברה וחברות קשורות בפרויקטים משותפים ולמשלוח דואר בדיוור ישיר כפוף להסכמת המשתמש כמפורט בגוף ההודעה. מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת, ותשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לחברה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל או לחסום את המידע (כולו או חלקו) בפני משתמש ו/או לחסום גישה לאתר, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת.


9. הפסקת פעילות האתר
החברה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

10. שונות

10.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר, מעת לעת.

10.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי.

10.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

10.4. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

10.5. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר, או יחסים בין המשתמש לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

10.6. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

10.7. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

11. הודעה בגין הפרת זכויות
לפניה בדבר חשש להפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת זכויות כלשהן אחרות בגין תכני האתר יש לפנות לכתובת המייל : itais@nihul-dc.co.il

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר יחיד נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.