תקנון תחרות תחפושות במרכז המסחרי דיזנגוף סנטר

 1. מבוא
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, למעט במקרה של פרסום אודות שינוי תנאי התקנון של החברה כהגדרתו להלן.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
  • תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 2. הגדרות
  • "עורכת התחרות"- חברה לניהול של דיזנגוף סנטר בע"מ (להלן: "החברה") במרכז המסחרי דיזנגוף סנטר, ברחוב דיזנגוף 50 "דיזנגוף סנטר" מיקוד 6433222 (להלן: "הסנטר").
  • "מועד התחרות" – ביום 8.17, במסגרת פסטיבל "גיבורי על" שיתקיים בסנטר, בין הימים 17.8.17 – 18.8.17 התחרות תתקיים החל מתחילת הפסטיבל כפי שיתפרסם באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ועד לשעה 19:00 מועד משוער להכרזה על הזוכים.
  • "מקום התחרות" – התחרות תתקיים במועד התחרות ב"גשר עגבנייה" בסנטר.
  • "משתתף" – כל אדם שיגיע מחופש לסנטר במועד התחרות ונרשם לתחרות מראש.
  • "הרשמה לתחרות" –  הרשמה באמצעות אתר הסנטר ו/או בדף הפייסבוק "אירוע" של עורכת התחרות.  ההרשמה תפתח לקהל ותיסגר במועדים שיפורסמו, בהתאם לשיקול דעתה של עורכת התחרות.
  • "התחרות" –מטרת התחרות הנה תחרות תחפושת למציאת התחפושת המקורית, המושקעת והטובה ביותר, של גיבור על, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של שופטי התחרות, כהגדרתם.
  • "שופטי התחרות" – 3 שופטים לשיקול דעתה של עורכת התחרות.
 3. תנאים להשתתפות בתחרות:

עובדי החברה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה ו/או מי מטעם החברה ו/או חברת שיווק ו/או מפיק האירוע ו/או בעלי העסקים במרכז המסחרי דיזנגוף סנטר ו/או שופטי התחרות, אינם רשאים להשתתף בתחרות.

 1. בחירת זוכה
  • עם סיום התחרות, בהתאם לשיקול דעתה של החברה וכפי שיפורסם בעת התחרות, יערכו שופטי התחרות התדיינות פנימית ויזמנו לבמת האירוע 3 זוכים בצורה מדרגית לפי סדר זכייתם – מקומות 3-1 , אשר לפי שיקול דעתם הבלעדי עמדו במטרת התחרות בצורה הטובה ביותר.
  • על המשתתפים להיות נוכחים במקום התחרות וקשובים להודעות. היה והמועמד ו/או זוכה לא יגיע בתוך 10 דקות מהודעה על מועמדותו ו/או זכייתו לבמת האירוע, רשאים השופטים לזמן מועמד ו/או זוכה אחר.
  • יודגש כי האחריות הבלעדית לעקוב אחר הפרסומים הנה של המשתתפים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה לעניין פרסום הזכייה.
 2. "הפרס"
  • במסגרת התחרות יחולקו 3 פרסים לזוכים בצורה מדרגית, "מקום ראשון, מקום שני ומקום שלישי".
  • פרס שיינתן הנו אישי ואינו ניתן להעברה.
 3. שונות
  • החברה תהיה רשאית להודיע על שינויי תנאי התחרות ו/או חלק מהם, לרבות ביטול התחרות וכן לערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי מסוג זה ייעשה באמצעות הודעה בעמוד הפייסבוק הרשמי של החברה, והוראות תקנון זה, על שינויים בו יחולו עד לתום תקופת התחרות בפועל.
  • ברישום המשתתף לתחרות מקבל המשתתף על עצמו את תקנון זה על כל סעיפיו.
  • החברה אינה אחראית לכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף בתחרות ו/או לאי ידיעתו בדבר זכייה, ובלבד שהודיעה על הזכייה והמתינה 7 דקות מההודעה טרם ביטול הזכייה ו/או העברתה לאחר.
  • למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף עקב התחפושות ו/או עקב השתתפותו בתחרות ו/או נזק שנגרם במהלך התחרות ע"י משתתף אחר ו/או תחפושת אחרת.
  • החברה תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

קטגוריות: כללי