תקנון תחרות נייקי הבקעת גולים בסנטר

1. מבוא

1.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, למעט במקרה של פרסום אודות שינוי תנאי התקנון מטעם עורכת התחרות כהגדרתה להלן.

1.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

1.3. תנאי ההשתתפות בתקנון הפעילות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לכל מגדר.

2. הגדרות

2.1. "עורכת התחרות"- חברת דיזנגוף סנטר (מיסודו של פילץ) בע"מ (להלן: "החברה") במרכז המסחרי דיזנגוף סנטר, ברחוב דיזנגוף 50 "דיזנגוף סנטר" מיקוד 6433222 (להלן: "הסנטר").

2.2. "מועד התחרות"- מיום 9.07.18 ועד ליום 11.07.18. עורכת התחרות רשאית לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את מועד התחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.3. "משתתף" – כל אדם שיגיע לסנטר במועד התחרות, יבחר להשתתף בתחרות וימלא את פרטיו על גלויית ההשתתפות בתחרות. התחרות פתוחה בפני כל אדם.

2.4. "מטרת התחרות" – משתתף נדרש להבקיע גול בתוך ועד 2 בעיטות, לשער בעל שלושה חורים בגדלים שונים.

2.5. "שופט התחרות" – נציג מטעם עורכת התחרות אשר ינחה את המשתתפים ויקבע אם המשתתף עמד בתנאי התקנון במטרת התחרות והאם הוא זכאי לפרס.

3. תנאים להשתתפות בתחרות:

3.1. עובדי החברה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה ו/או מי מטעם החברה ו/או חברת השיווק ו/או בעלי העסקים במרכז המסחרי דיזנגוף סנטר אינם רשאים להשתתף בתחרות.

3.2. משתתפים עד לגיל 12 רשאים להשתתף בתחרות בליווי הורה בלבד. כמו כן, משתתף ללא תעודת זהות נדרש להציג העתק תעודת זהות של הורה, הכוללת ספח, ואישור הורה חתום על גלויית ההשתתפות.

3.3. כל משתתף רשאי להשתתף בתחרות פעם אחת בלבד.

3.4. המשתתפים מצהירים כי אין כל מניעה, חוקית בריאותית או אחרת, להשתתפותם בתחרות.

4. התחרות וזכיה:

4.1. טרם וכתנאי להשתתפות ירשום המשתתף את פרטיו על גלויית הרשמה.

4.2. המשתתף יידרש לעמוד בנקודת סימון שתסומן על רצפת הסנטר ובמרחק של כ-6 מטרים משער בעל 3 חורים בגדלים "גדול" "בינוני" ו-"קטן".

4.3. המשתתף יקבל זכות לבעוט בכדור, עד פעמיים, לשער ולחור לפי בחירתו. היה ומשתתף יבקיע גול בבעיטה הראשונה, לא יהיה זכאי לבעוט בשנית.

4.4. כל משתתף שיבקיע גול לאחד מן החורים בשער יהיה זכאי לפרס, בהתאם לחור אליו הבקיע.

4.5. שופט התחרות יהיה בעל הסמכות הבלעדית לקבוע האם המשתתף עמד בתנאי התחרות והאם הבקעת הגול מזכה אותו בפרס. השתתפות בתחרות ע"י משתתף מהווה קבלת תנאי זה ללא כל סייג.

5. הפרסים:

5.1. הבקעת גול לחור הגדול בשער תזכה את המשתתף בפרס מסוג שובר לרכישת טובין בסך של 100 ₪ בחנות נייקי בסנטר.

5.2. הבקעת גול לחור הבינוני בשער תזכה את המשתתף בפרס מסוג שוברים לרכישת טובין בסך כולל של 200 ₪ בחנות נייקי בסנטר.

5.3. הבקעת גול לחור הקטן בשער תזכה את המשתתף בפרס מסוג שוברים לרכישת טובין בסך כולל של 500 ₪ בחנות נייקי בסנטר.

5.4. כתנאי לקבלת הפרס ימסור המשתתף לעורכת התחרות את אישור ההרשמה, לרבות תעודת זהות ו/או כל תעודה מזהה אחרת בהתאם לשיקול דעתה של עורכת התחרות, על מנת לוודא כי לא השתתף בעבר בתחרות ולא קיבל לידיו פרס בקשר אליה. מתן פרס לילדים ונוער ללא תעודת זהות מותנה באישור הורה והצגת צילום תעודת זהות של ההורה לרבות ספח.

5.5. חלוקת פרסים תתבצע במועד התחרות בחנות נייקי בסנטר ולאחר מכן ועד ליום א' 15.7.18 בשעה 11:00 בבוקר, במשרדי חברת הניהול של הסנטר. זוכה שלא יגיע לקבל את הפרס במועד חלוקת הפרסים, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס במועד מאוחר יותר.

5.6. לא ניתן לבצע רכישה בשוברי הפרס מעל לסך של 500 ₪ ברכישה אחת.

5.7. על הזוכים לממש את הפרס עד ליום 31.08.18. היה והפרס לא מומש ע"י זוכה, עד לתאריך הנ"ל, מכל סיבה שהיא, תפקע זכאות הזוכה לפרס ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

5.8. לא ניתן להחליף את השובר בפרס אחר או בכסף מזומן. כמו כן, לא ניתן לנצל שובר בחלקו – קרי לא יינתן עודף בגין ניצול חלקי של שובר.

5.9. במקרה של אובדן, גניבה, השחתה, זיוף ו/או פגם, השובר לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה ו/או פיצוי בגינו.

5.10. במקרה של סתירה בין התנאים המופיעים על גבי השובר לבין האמור בתקנון זה יגבר האמור על גבי השובר.

5.11. האחריות הבלעדית בקשר עם ניצול הפרסים ו/או רכישות שיעשו עם הפרסים ו/או כיבוד השובר תחול על חברת נייקי ישראל מקבוצת פוקס. לעורכת התחרות אין כל אחריות בקשר עם ניצול מימוש הפרס ואחריותה הנה בקשר עם התחרות ועד מתן הפרס לידי הזוכה.

6. שונות

6.1. עורכת התחרות תהיה רשאית להודיע על שינויי תנאי התחרות ו/או חלק מהם, לרבות ביטול התחרות, שינוי הפרסים וכן לערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.2. ברישום המשתתף לתחרות מקבל המשתתף על עצמו את תקנון זה על כל סעיפיו.

6.3. מובהר כי עורכת התחרות לא תעשה כל שימוש בפרטי המשתתפים, אלא על מנת לוודא השתתפות חד פעמית בתחרות ולשם קבלת הפרס.

6.4. עורכת התחרות אינה אחראית לכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף בתחרות ו/או לסיבות בגינן לא הצליח לעמוד במטרות התחרות ו/או בקשר לניצול הפרס.

6.5. למען הסר ספק, עורכת התחרות ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף עקב השתתפותו בתחרות ו/או עקב מימוש הפרס.

6.6. עורכת התחרות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

6.7. היה ויתעוררו מחלוקות משפטיות, לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא הסמכות הבלעדית להידרש לכל הליך.

 

קטגוריות: כללי