תקנון תחרות תחפושות במרכז המסחרי דיזנגוף סנטר

 1. מבוא
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, למעט במקרה של פרסום אודות שינוי תנאי התקנון של החברה כהגדרתו להלן.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
  • תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 2. הגדרות
  • "עורכת התחרות"- חברה לניהול של דיזנגוף סנטר בע"מ (להלן: "החברה") במרכז המסחרי דיזנגוף סנטר, ברחוב דיזנגוף 50 "דיזנגוף סנטר" מיקוד 6433222 (להלן: "הסנטר").
  • "מועד התחרות"- מיום 03.17, במסגרת יריד פורים שיתקיים בסנטר, החל מהשעה 16:00 ועד להכרזה על הזוכים.
  • "משתתף" – כל אדם שיגיע מחופש לסנטר במועד התחרות וירשם לתחרות בנקודת הרישום.
  • "התחרות" – תחרות תחפושות פורים – מטרת התחרות הנה מציאת התחפושת המקורית, המושקעת והטובה ביותר, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של שופטי התחרות, כהגדרתם.
  • "שופטי התחרות" – 4 שופטים שיבחרו ע"י החברה, בהתאם לשיקול דעתה.
 3. תנאים להשתתפות בתחרות:

עובדי החברה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה ו/או מי מטעם החברה ו/או חברת השיווק ו/או בעלי העסקים במרכז המסחרי דיזנגוף סנטר ו/או שופטי התחרות, אינם רשאים להשתתף בתחרות.

 1. בחירת זוכה
  • עם סיום התחרות, בהתאם לשיקול דעתה של החברה וכפי שיפורסם בעת התחרות, יערכו שופטי התחרות התדיינות פנימית ויזמנו לבמת האירוע 5 מועמדים לזכייה, אשר לפי שיקול דעתם הבלעדי עמדו במטרת התחרות בצורה הטובה ביותר.
  • לאחר הצגת חמשת המועמדים לזכייה, יערכו השופטים התדיינות פנימית, ויבחרו מבין המועמדים לזכייה, שני זוכים, בצורה מדרגית, שעמדו לדעתם במטרת התחרות בצורה הטובה ביותר. עם ההודעה בדבר הזכייה, וכתנאי לזכייה, על הזוכים להגיע לבמת האירוע.
  • על המשתתפים להיות נוכחים במתחם יריד פורים בסנטר וקשובים להודעות. היה והמועמד ו/או זוכה לא יגיע בתוך 7 דקות מהודעה על מועמדותו ו/או זכייתו לבמת האירוע, רשאים השופטים לזמן מועמד ו/או זוכה אחר.
  • יודגש כי האחריות הבלעדית לעקוב אחר הפרסומים הנה של המשתתפים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה לעניין פרסום הזכייה.
 2. "הפרס"
  • במסגרת התחרות יחולקו 2 פרסים לזוכים בצורה מדרגית, "מקום ראשון ומקום שני". הפרס למקום הראשון הנו שובר בסך של 1,000 ₪ לרכישת טובין בסנטר. הפרס למקום השני הנו שובר בסך של 500 ₪ לרכישת טובין בסנטר.
  • יובהר כי את הפרס למקום הראשון ניתן לממש ב-עד 2 חנויות במרכז המסחרי לפי בחירת הזוכה ואילו את הפרס למקום השני בחנות אחת, לפי בחירת הזוכה.
  • הפרס הנו אישי ואינו ניתן להעברה. כמו כן, על הזוכים לממש את הפרס עד ליום 3.5.17. היה והפרס לא מומש ע"י זוכה, עד התאריך הנ"ל או במועד אחר שייקבע ע"י החברה, מכל סיבה שהיא, תפקע זכאות הזוכה לפרס.
 3. שונות
  • החברה תהיה רשאית להודיע על שינויי תנאי התחרות ו/או חלק מהם, לרבות ביטול התחרות וכן לערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי מסוג זה ייעשה באמצעות הודעה בעמוד הפייסבוק הרשמי של החברה, והוראות תקנון זה, על שינויים בו יחולו עד לתום תקופת התחרות בפועל.
  • ברישום המשתתף לתחרות מקבל המשתתף על עצמו את תקנון זה על כל סעיפיו.
  • החברה אינה אחראית לכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף בתחרות ו/או לאי ידיעתו בדבר זכייה, ובלבד שהודיעה על הזכייה והמתינה 7 דקות מההודעה טרם ביטול הזכייה ו/או העברתה לאחר.
  • למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף עקב התחפושות ו/או עקב השתתפותו בתחרות ו/או נזק שנגרם במהלך התחרות ע"י משתתף אחר ו/או תחפושת אחרת.
  • החברה תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

קטגוריות: כללי