תקנון מבצע פרסים למבודדים

 1. מבוא
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, למעט במקרה של פרסום אודות שינוי תנאי התקנון בעמוד הפייסבוק של החברה כהגדרתו להלן.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
  • תנאי ההשתתפות בתקנון הפעילות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 2. הגדרות
  • "עורכת הפעילות" – חברה לניהול של דיזנגוף סנטר בע"מ (להלן: "החברה") במרכז המסחרי דיזנגוף סנטר, ברחוב דיזנגוף 50 "דיזנגוף סנטר" מיקוד 6433222 (להלן: "הסנטר").
  • "תקופת הפעילות" – מיום 09.01.2022 לאחר ובכפוף לפרסום אודות תחילת הפעילות בעמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות, ועד ליום 13.01.2022. החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת התחרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • "משתתף" – כל גולש אשר מצוי בבידוד בשל וירוס הקורונה ובידו אישור בדבר היותו בבידוד, והוא מבודד באחת מן הערים בגוש דן וברדיוס של 15 ק"מ מהמרכז המסחרי דיזנגוף סנטר, אשר יעלה כתגובה לפוסט הפעילות ועמד בתנאי הפעילות, כהגדרתם.
  • "הפעילות" – תחרות במסגרתה יתבקשו המשתתפים להעלות תגובה לפוסט הפעילות בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות. התגובה תכלול הסבר מהו חסר להם בהיותם בבידוד ולשכנע את עורכת המבע מדוע מכלל המשתתפים מגיע להם שהדבר החסר להם יישלח להם.
  • "עמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות" – להלן, כתובת עמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות:

https://www.instagram.com/dizengofcenter/

 

 1. תנאים להשתתפות בפעילות:
  • עובדי החברה ו/או מי מטעם החברה ו/או חברת השיווק ו/או בעלי העסקים במרכז המסחרי דיזנגוף סנטר ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה, אינם רשאים להשתתף בפעילות.
  • כי התוכן אותו יעלה המשתתף אינו חוסה תחת הגנת זכויות יוצרים כלשהי ואינו עובר על חוקי ודיני מדינת ישראל.
  • כי המשתתפים הינם מצויים בבידוד בשל וירוס הקורונה ובידם אישור בדבר היותם בבידוד המתייחס ליום השתתפותם במבצע.
  • כתנאי להשתתפות בפעילות, מצהירים המשתתפים כי התוכן שיועלה על ידם לדף האינסטגרם של עורכת הפעילות, אינו מפר את האמור בתקנון זה, ומתירים לחברה לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, לרבות פרסומו באתר החברה בנקודות מכירה ובכל ערוץ שיווקי אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, מבלי לקבל תמורה.
  • מובהר כי בכל יום של תחרות יבחרו לכל הפחות 5 זוכים מבין המשתפים בתחרות באותו היום (קרי, משתתפים שפרסמו באותו היום תגובה בפוסט בעמוד האינסטגרם של עורכת התחרות המתייחס לתחרות). למען הסר ספק כל משתתף רשאי לפרסם בכל יום תגובה ובכל יום יבחרו זוכים מבין המפרסמים היומיים.
 2. בחירת זוכה
  • בסיום כל יום פעילות, צוות השיווק של החברה יבחן את התכנים שהועלו לפוסט הפעילות ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ייבחר לכל הפחות 5 משתתפים גולשים שהעלו את התוכן המשכנע ביותר. למען הסר ספק כי הזוכים בימי הפעילות שישי – שבת ייבחרו ע"י עורכת ההגרלה ביום ראשון העוקב.
  • לאחר בחירת הזוכים, תשלח עורכת הפעילות הודעה פרטית באמצעות האינסטגרם לכל זוכה, בהתאם לפרטיו כפי שצוינו במסגרת פרסום התוכן בעמוד האינסטגרם. כמו כן, בהתאם לשיקול דעתה של החברה, תכריז בפוסט עצמו על הזוכים שנבחרו. יודגש כי האחריות הבלעדית לעקוב אחר הפרסומים הנה של המשתתפים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה לעניין פרסום הזכייה.
  • היה ולאחר בחירת הזוכים, לא יצור זוכה קשר עם עורכת הפעילות באמצעות הודעה פרטית בעמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות, במשך 2 ימים מיום פרסום הזכייה, הכוללת פרטי התקשרות עמו, זכייתו תבוטל ולזוכה הנבחר לא תעמוד כל טענה כנגד החברה.
  • כתנאי לחלוקת הפרסים ימלא הזוכה הצהרה בדבר היותו בבידוד. עורכת התחרות רשאית להתנות את מתן הפרס בהצגת תעודה מזהה.

 

 1. "הפרסים"
  • במסגרת התחרות יוענקו לזוכים פרסים בהתאם לבקשתם בתגובותיהם לפוסט. הפרסים ישלחו לזוכים בכפוף לאישור זכייתם ועמידתם בתקנון זה. לחלופין רשאית עורכת התחרות לבקש מן הזוכה להגיע אל משרדיה ולקבל את הפרס.
  • החברה רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא ו/או למשתתף שלא עמד בתנאי תקנון זה.
  • הפרס הנו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או להמרה על ידי הזוכה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בפרס אחר ו/או במוצר אחר.
 2. שונות
  • החברה תהיה רשאית לקצר או להאריך את משך התחרות ולהודיע על שינויי תנאיה ו/או חלק מהם, לרבות ביטול הפעילות וכן לערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי מסוג זה ייעשה באמצעות הודעה בעמוד הפייסבוק הרשמי של עורכת הפעילות, והוראות תקנון זה, על שינויים בו יחלו עד לתום תקופת התחרות בפועל.
  • כל גולש יוכל להשתתף בפעילות מספר לא מוגבל של פעמים ע"י העלאת מספר תכנים. חרף האמור, עם סיום הפעילות משתתף יוכל לזכות פעם אחת בלבד בכל יום.
  • החברה אינה אחראית לכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף בפעילות, ו/או לעיכוב כלשהו בפרסום הזכייה.
  • כתנאי להשתתפות בפעילות מוסכם כי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית למחוק או לערוך כל תוכן שייכתב ו/או יועלה ע"י הגולש לעמוד החברה לרבות, תוכן פוגעני או המכיל אלמנטים בוטים, פרסום, תוכן "ספאם" או כל תוכן אחר שאינו מכבד את תקנון התחרות ואת עמוד האינסטגרם של החברה (להלן: "תוכן שאינו הולם").
  • היה והחברה מצאה כי תוכן שהועלה ו/או שנכתב הנו בהגדרת תוכן שאינו הולם, רשאית החברה לפסול את התוכן לרבות הרחקת הגולש מן הפעילות באופן זמני, או לצמיתות לרבות מעמוד הפייסבוק של החברה ו/או מדף האינסטגרם ו/או מכל אתר אינטרנט ו/או רשת חברת של החברה.
  • למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ולצדדים שלישיים עקב התחרות ו/או בשל זכייה בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפות בתחרות ו/או נזק שנגרם במהלך התחרות.
  • בהשתתפות בתחרות נותן המשתתף את הסכמתו הבלתי מסויגת, לשפות את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה, בקשר לפרסום התוכן ו/או תיוג אנשים בניגוד להסכמתם ו/או זכויות יוצרים בתוכן, לרבות נזקים ישירים ועקיפים.
  • החברה תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  • בהשתתפות כל משתתף במבצע נותן המשתתף לחברה אישור לפרסם את דבר זכייתו לרבות תמונתו בכל הודעת פרסום ושיווק של עורכת המבצע.
  • לבתי המשפט בתל אביב תהא הסמכות הבלעדית להידרש לכל הליך בקשר לתחרות זו.