תקנון מבצע פסח בסנטר – קונים זוכים

 1. מבוא
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, למעט במקרה של פרסום אודות שינוי תנאי התקנון מטעם עורכת התחרות כהגדרתה להלן.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
  • תנאי ההשתתפות בתקנון הפעילות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לכל מגדר.
 2. הגדרות
  • "עורכת המבצע"- חברה לניהול של דיזנגוף סנטר בע"מ (להלן: "החברה") במרכז המסחרי דיזנגוף סנטר, ברחוב דיזנגוף 50 "דיזנגוף סנטר" מיקוד 6433222 (להלן: "הסנטר").
  • "מועד המבצע"- מיום א' 21/03/2021 ועד ליום ה' 25/03/2021 בין השעות 11:00 ועד 20:00 וביום ו' 26.03.2021 בין השעות 9:00 ועד 15:00, או מוקדם יותר בהתאם להודעת עורכת המבצע, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • "משתתף" – כל אדם שיגיע לסנטר במועד המבצע ויבחר להשתתף במבצע וירכוש טובין בסנטר בסך של 300 ₪ ומעלה ביום אחד. המבצע פתוח בפני כל אדם, אלא אם הוחרג במסגרת תקנון זה במפורש.
 3. מוחרגים מהשתתפות במבצע ותנאי השתתפות:
  • עובדי החברה ו/או מי מטעמה ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברת השיווק ו/או בעלי העסקים בסנטר ו/או עובדיהם אשר משתתפים במבצע ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה, אינם רשאים להשתתף במבצע.
  • כל מתמודד ראשי להשתתף במבצע אחת ליום.
  • המשתתפים מצהירים כי אין כל מניעה, כאמור לעיל, להשתתפותם במבצע.
  • כתנאי להשתתפות במבצע, נותן המשתתף את הסכמתו מראש לצילומו ע"י החברה ופרסום התמונה לשם קד"מ בכל דרך בהתאם לשיקול דעת החברה.
 4. קבלת מתנה:
  • מובהר כי כל משתתף אשר יעמוד בתנאי המבצע – קרי, ירכוש טובין בסנטר, ביום אחד, בסך העולה על 300 ₪, וכן ביתר הוראות תקנון זה, יהיה זכאי למתנה.
  • על המשתתף העומד בתנאי סעיף 4.1 להגיע לרחבת רנואר, בבניין A קומה 1- ולהציג בפני עורכת המבצע את חשבונית מס קבלה במקור (להלן: "הקבלה") בגין רכישת הטובין בצירוף עם תעודה מזהה. יובהר כי רק לאחר סימון הקבלה, הצגת תעודה מזהה, ורישום שם המשתתף תתאפשר קבלת המתנה.
  • משתתף אשר יעמוד בהוראות סעיפים 4.2-4.1 לעיל, יהא זכאי לקבלת מתנה. סוג המתנה ייבחר באקראי ע"י משתתף באמצעות הוצאת כדור מתוך קופסת המבצע ו/או בכל דרך אחרת, לשיקול עורכת המבצע.
  • מובהר כי, למעט מספר מתנות שיחולקו ע"י עורכת המבצע בשם בתי העסק השונים, המתנות יינתנו בפועל ע"י בתי העסק בסנטר ועל המשתתף לפנות לבית העסק, בהתאם לסוג המתנה כמופיע בשובר המתנה, לשם קבלת המתנה.
  • יודגש כי על המשתתף להעביר את שובר המתנה לבית העסק אליו יפנה השובר, לשם קבלת המתנה וזאת, מתנה הקשורה בעסקי מזון, עד ליום 26.3.2021 ובייתר בתי העסק עד ליום 2.4.2021. לא יועבר השובר במועד לעיל, לא יהיה זכאי המשתתף לקבלת המתנה ולא תעמוד לו כל טענה ו/או זכות כלפי החברה ו/או בית העסק המופיע בשובר המתנה.
  • יובהר ויודגש כי במקרה בו המתנה תאזול לבית העסק, יהיה רשאי בית העסק להחליף את המתנה במתנה אחרת שוות ערך. במקרה זה, לא תעמוד למשתתף כל טענה ו/או זכות כנגד החברה ו/או בית העסק.
 5. שונות
  • עורכת המבצע תהיה רשאית להודיע על שינויי תנאי המבצע ו/או חלק ממנו, לרבות ביטול המבצע וכן לערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • ברישום המשתתף למבצע מקבל המשתתף על עצמו את תקנון זה על כל סעיפיו.
  • מובהר כי עורכת המבצע לא תעשה כל שימוש בפרטי המשתתפים ו/או בקבלות שיימסרו לה, אלא על מנת לוודא השתתפות יומית חד פעמית במבצע ולשם קבלת המתנה.
  • עורכת המבצע אינה אחראית לטיב המתנה ו/או לאיכותה, אלא רק להענקתה ע"י בית העסק בהתאם למופיע בהודעה אודות המתנה. יודגש כי כתנאי להשתתפות במבצע, המשתתף נותן הסכמתו ללא כל סייג ומצהיר כי לא תעמוד לו כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לאיכות המתנה.
  • מובהר ומוסכם כי רק כנגד הודעות מתנה אשר ימסרו למשתתף ע"י עורכת המבצע כשהן שלמות, ללא כל פגם, תימסר המתנה.
  • מובהר כי כמות המתנות היומית מוגבלת, וקבלת המתנה הינה בהתאם לכמות המתנות היומית שתקבע ע"י עורכת המבצע, כאשר לכל הפחות יינתנו בכל יום 850 מתנות. השתתפות במבצע לשם קבלת המתנה הינה על בסיס כל הקודם זוכה.
  • היה ויתעוררו מחלוקות משפטיות, לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא הסמכות הבלעדית להידרש לכל הליך.