תקנון פעילות פיית הסנטר

 1. מבוא
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, למעט במקרה של פרסום אודות שינוי תנאי התקנון בדף אינטרנט כהגדרתו להלן.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
  • מטעמי נוחות נוסח תקנון זה בלשון זכר, אולם מיועד לכל מגדר.
 2. הגדרות
  • "החברה" – חברה לניהול של דיזנגוף סנטר בע"מ.
  • "הסנטר" – המרכז המסחרי "דיזנגוף סנטר", ברחוב דיזנגוף 50 תל אביב.
  • "תקופת הפעילות" – בין התאריכים 13.9.17 – 14.9.17 ו-17.9.17 – 19.7.17 בין השעות 12:00- 19:00, לאחר ובכפוף לפרסום אודות תחילת הפעילות בדף האינטרנט כהגדרתו להלן. החברה רשאית להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות את תקופת התחרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלבד שהדבר יפורסם בדף האינטרנט.
  • "פיית הסנטר" או "הפייה "שחקנית אשר תחלק פרסים בהתאם לאמור בתקנון זה.
  • "הפעילות" – בתקופת הפעילות תעבור הפייה בין קופות בתי העסק בסנטר ותבחר באופן אקראי רוכשים (רוכשים אשר ייבחרו ע"י הפיה יכונו להלן: "הזוכים"). ככל וזוכה יאשר את השתתפותו, יתאפשר לו לבחור פתק רנדומלי, מבין מספר פתקים, בו יצוין סכום שישולם ע"י הפיה בגין רכישת הטובין. היה והסכום הרשום בפתק שבחר גבוה יותר מסכום הרכישה, יקבל הקונה כרטיס "גיפט-קארד", לפי שווי ההפרש, לרכישה באותה החנות.
  • "דף האינטרנט" – https://dizengof-center.co.il
 1. תנאים להשתתפות בפעילות:
  • בכניסתך אל הסנטר ובביצוע עסקאות רכישה בו במהלך תקופת הפעילות, הנך מקבל על עצמך את תנאי תקנון זה.
  • כל אדם זכאי שלא לקבל תקנון זה. אי קבלת התקנון, משמעה כי אינך זכאי/ת להשתתף בפעילות ובהטבות הניתנות במהלכה. עם זאת, אי קבלת התקנון אינה גורעת בשום צורה שהיא מהזכות לבצע רכישות בסנטר ו/או מלקבל הטבות הניתנות ישירות ע"י בתי העסק.
  • עובדי החברה ו/או מי מטעם החברה ו/או חברת השיווק ו/או בעלי העסקים במרכז המסחרי דיזנגוף סנטר ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה, אינם רשאים להשתתף בפעילות.
 2. בחירת הזוכים בפעילות
  • בחירת הזוכים בפעילות תעשה באופן רנדומלי, ע"י הפייה בליווי נציג החברה. יובהר כי החברה שומרת על זכותה לבחור את הזוכים במבצע, את כמות הזוכים היומית ו/או במהלך כל הפעילות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • כתנאי לקבלת הזכייה מאשר הזוכה לחברה, ללא כל סייג, לפרסם את שמו ו/או תמונתו ו/או את דבר זכייתו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 3. שונות
  • מובהר כי לחברה ו/או למי מטעמה לא תהא כל אחריות לטובין שהזוכה רכש במסגרת הפעילות. כמו כן, לזוכה לא תעמוד האפשרות לבטל את העסקאות בגין הטובין שנרכשו במסגרת הזכייה.
  • החברה תהיה רשאית לקצר או להאריך את משך הפעילות ולהודיע על שינויי תנאיה ו/או חלק מהם, לרבות ביטול הפעילות וכן לערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי מסוג זה ייעשה באמצעות הודעה בדף האינטרנט, והוראות תקנון זה, על שינויים בו יחלו עד לתום תקופת הפעילות בפועל.
  • החברה אינה אחראית לכל תקלה שבגללה נבצר ממשתתף להשתתף בפעילות.
  • החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ולצדדים שלישיים בקשר עם הפעילות ו/או בקשר עם זכייה.
  • היה ונמצא כי הזוכה בפעילות הנו מבין המנויים בסייגים המפורטים בסעיף 3.3 דלעיל, תבוטל זכייתו והזוכה מתחייב להשיב לחברה את מלוא סכום הזכייה מיד עם קבלת דרישה.

קטגוריות: כללי