1. מבוא
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
  • תנאי ההשתתפות בהגרלה מנוסחים, מטעמי נוחות, בלשון זכר והם מתייחסים לכל מגדר.
 2. הגדרות
  • "עורכת ההגרלה"- חברה לניהול של דיזנגוף סנטר בע"מ
  • "מקום עריכת ההגרלה והמבצע" – המרכז המסחרי דיזנגוף סנטר, ברחוב דיזנגוף 50 "דיזנגוף סנטר" מיקוד 6433222 (להלן: "הסנטר").
  • "תקופת מבצע ההגרלות"- מיום 17.6.2020 ועד ליום 9.9.2020. טפסי הגרלה ניתן יהיה למלא עד 14 טרם מועד ההגרלה בפועל. עורכת ההגרלה רשאית להאריך את תקופת המבצע ב-עד חודש אחד נוסף בכפוף לפרסום הארכת התוקף ובלבד שתאריך ההגרלה יהיה 14 ימים מהמועד האחרון בו יהיה ניתן למלא טפסי השתתפות.
  • "משתתף" – כל אדם מעל גיל 16 הנושא תעודת זהות או רישיון נהיגה, אשר יבחר להשתתף במבצע בהתאם להוראות תקנון זה ישלח את פרטיו על לעורכת ההגרלה ויאשר לעורכת ההגרלה ו/או לחברות הקשורות בה להשתמש בשם המשתמש פרטי הטלפון והאימייל שלו לשם משלוח דברי פרסומות בהתאם להוראות סעיף 30א חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
  • "המפקח" – עו"ד אופיר עומר מרח' אבא הלל 14 רמת גן.
 3. נהלים להשתתפות בהגרלה:
  • עובדי עורכת ההגרלה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה ו/או מי מטעם עורכת ההגרלה ו/או חברת השיווק ו/או בעלי העסקים בסנטר אינם רשאים להשתתף בהגרלה.
  • משתתפים ללא רישיון נהיגה רשאים להשתתף בהגרלה ולקבל את הפרס עבור בן משפחתם מדרגה ראשונה. לשם קבלת הפרס יש להציג, בין היתר תעודת זהות או רישיון נהיגה (להלן: "תעודה מזהה") קטין יהיה זכאי לקבל את הפרס בליווי ובהסכמת הורה ו/או אפוטרופוס ובהצגת תעודה מזהה בלבד.
  • לשם השתתפות בהגרלה על משתתף לשלוח טופס הגרלה לעורכת ההגרלה באמצעות הכנסת פרטים לדף האינטרנט https://dizengof-center.co.il/ פרטי התקשרות הכוללים שם ושם משפחה מספר תעודת זהות, מספר טלפון סלולארי וכתובת דוא"ל.
  • מודגש כי כל משתתף זכאי לשלוח טופס השתתפות אחד. משתתף אשר ימצא כי שלח יותר מטופס השתתפות אחד ו/או פרטים שגויים, השתתפותו בהגרלה תיפסל.
  • במקרה של זכייה, וכתנאי לקבלת פרס, יש להציג בפני עורכת ההגרלה תעודה מזהה.
 4. ההגרלה:
  • ביום 10.9.2020 תערוך עורכת ההגרלה את ההגרלה.
  • שיטת ההגרלה: כל משלוח טופס הגרלה יקבל מספר, כאשר המספרים יקבעו בצורה עוקבת לפי סדר משלוח הטפסים. במועד עריכת ההגרלה, מערכת ממוחשבת אוטומטית (יישומון לפי בחירת עורכת ההגרלה) הבוחרת מספר רנדומלי מבין טווח מספרים המוזן לה. המספר שעלה ראשון בגורל יזכה את השם המופיע בטופס לו מספר זהה, בכפוף לעמידה בתנאי התקנון, בפרס הראשון. המספר השני שיעלה בגורל, יזכה את שם המופיע בטופס המתאים בפרס השני.
  • עורכת ההגרלה תנסה ליצור קשר עם הזוכה שעלה בגורל, ביום עריכת ההגרלה, במשך 3 פעמים ובמהלך 24 שעות אחרי הזכייה, באמצעות פרטי הקשר שמסר. היה ולא תתקבל תשובה מן הזוכה יזכה המספר שעלה אחריו בגורל בפרס. במקרה זה יועלה בגורל זוכה חדש לפרס השני, עד להשגת מענה מזוכה. יובהר כי זוכים אשר עורכת ההגרלה לא הצליחה ליצור עימם קשר במהלך 24 שעות לאחר ששמם הועלה בגורל, זכייתם תבוטל ולא תעמוד להם כל טענה כנגד עורכת ההגרלה.
 5. הפרסים:
  • הפרס הראשון הינו מנוי בחניון דיזנגוף סנטר למשך שנה, על בסיס מקום פנוי בחניון התחתון. מובהר כי מועד תחילת המנוי הינו ביום הודעת הזכייה.
  • הפרס השני חניית ערב, בחניון תחתון על בסיס מקום פנוי, למשך שנה מהשעה 18:00 עד 08:00 למחרת. מובהר כי מועד תחילת המנוי הינו ביום הודעת הזכייה.
  • לשם מימוש פרס על הזוכה להעביר לעורכת התחרות העתק תעודת זיהוי וכן רישיון לרכב של אחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה בעל רישיון נהיגה. הפרס יוצמד לבעל רשיון הנהיגה ולמספר הרכב שמסר. עורכת הפרס רשאית לדרוש אישור מתאים בדבר קרבה ראשונה של בעל הרכב לזוכה.
  • מוסכם כי פרסומו של שמם ותמונתם של הזוכים באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה ו/או בכל מקום אחר לא להווה הפרה של פרטיותם ולא תזכה אותם בסעד כלשהו.
 6. שונות
  • ברישום המשתתף להגרלה מקבל המשתתף על עצמו את תקנון זה על כל סעיפיו.
  • מובהר כי עורכת ההגרלה לא תעשה כל שימוש בפרטי המשתתפים, אלא בהתאם להוראות תקנון זה ולהרשאה שתינתן ע"י המשתתף.
  • עורכת ההגרלה אינה אחראית לכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף בהגרלה ו/או בקשר לביטול זכייתו ככל וזאת תבוטל.
  • למען הסר ספק, עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף בקשר עם הפרס.
  • היה ויתעוררו מחלוקות משפטיות, לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא הסמכות הבלעדית להידרש לכל הליך.