תקנון הגרלת עוקבים וזוכים

מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977.

 1. מבוא
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
  • תנאי ההשתתפות בהגרלה מנוסחים, מטעמי נוחות, בלשון זכר והם מתייחסים לכל מגדר.
 2. הגדרות
  • "עורכת ההגרלה"- חברה לניהול של דיזנגוף סנטר בע"מ
  • "מקום עריכת ההגרלה והמבצע" – הגרלה באינטרנט שתתבצע במרכז המסחרי דיזנגוף סנטר, ברחוב דיזנגוף 50 "דיזנגוף סנטר" מיקוד 6433222 (להלן: "הסנטר").
  • "תקופת מבצע ההגרלות"- מיום 21.10.20201 ועד ליום 21.11.2021 במועד עריכת ההגרלה. עורכת ההגרלה רשאית להאריך את תקופת המבצע ב-עד חודש אחד נוסף בכפוף לפרסום הארכת התוקף.
  • "משתתף" – כל אדם מעל גיל 13, אשר יבחר להשתתף במבצע ויבצע את המוטל עליו בהתאם להוראות תקנון זה..
  • "המפקח" – עו"ד אופיר עומר מרח' אבא הלל 14 רמת גן.
 3. נהלים להשתתפות בהגרלה:
  • עובדי עורכת ההגרלה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה ו/או מי מטעם עורכת ההגרלה ו/או חברת השיווק ו/או בעלי העסקים בסנטר אינם רשאים להשתתף בהגרלה.
  • לשם השתתפות בהגרלה על משתתף לפעול בהתאם לתנאים המצרפיים הבאים:
   • לעקוב אחר עמוד האינסטגרם של עורכת ההגרלה בכתובת האינטרנט https://www.instagram.com/dizengofcenter/ (להלן: "עמוד האינסטגרם").
   • עד ליום 18.11.2021, לעשות לייק על פרסום התחרות, הכולל את הפרסום אודות הפרס בעמוד האינסטגרם. יובהר כי במסגרת הגרלה תעלה עורכת ההגרלה שני פרסומים, אחד לכל פרס. כל לייק שמשתתף ייתן לפרסום אודות פרס יזכה את המשתתף בהשתתפות בהגרלה לגבי אותו פרס. אין מניעה שמשתתף יזכה בשני הפרסים.
  • במקרה של זכייה, וכתנאי לקבלת פרס, יש להציג בפני עורכת ההגרלה תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה (להלן: "תעודה מזהה"). משתתפים ללא תעודה מזהה רשאים להשתתף בהגרלה, אך זכאותם לקבל את הפרס תהא בכפוף לליווי ולהסכמת הורה ו/או אפוטרופוס ובהצגת תעודה מזהה של ההורה ו/או האפוטרופוס בלבד.
  • מוסכם כי פרסומם של שמם ותמונתם של הזוכים באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה ו/או בכל מקום אחר לא תהווה הפרה של פרטיותם ולא תזכה אותם בסעד כלשהו.

 

 1. ההגרלה:
  • ביום 21.11.2021 בשעה 11:00, תערוך עורכת ההגרלה את ההגרלה.
  • שיטת ההגרלה: עורכת ההגרלה תעלה את שמות כלל המשתתפים אשר עשו לייק לכל פוסט הגרלה על דף אקסל ייעודי לפי פוסט, כאשר כל משתתף יקבל מספר. במועד עריכת ההגרלה, מערכת ממוחשבת אוטומטית (יישומון לפי בחירת עורכת ההגרלה) הבוחרת מספר רנדומלי מבין טווח מספרים המוזן לה, תבחר מספר. המספר שעלה בגורל יזכה את השם המופיע בטופס, בכפוף לעמידה בתנאי התקנון, בפרס הראשון. כמו כן במועד ההגרלה יועלו בגורל 10 שמות לכל פוסט, ובמידה ומכל סיבה שהיא יימצא כי הזוכה אינו זכאי לקבל את הפרס, יועבר הפרס לשני שעלה בגורל וכך הלאה.
  • עורכת ההגרלה תנסה ליצור קשר עם הזוכה שעלה בגורל, ביום עריכת ההגרלה, באמצעות משלוח הודעה באמצעות יישומון האינסטגרם. היה ולא תתקבל תשובה מן הזוכה בתוך שני ימי עסקים ממועד משלוח ההודעה, זכייתו תבוטל, והמספר שעלה אחריו בגורל בפרס יקבל את הפרס.
 2. הפרסים:
  • פרס אחד הינו שובר בסך 2,000 ₪ לרכישות בחניות ברשת זארה.
  • פרס השני הינו אייפון 13 128GB לבחירה ממגוון הצבעים הקיים בחנות
 3. שונות
  • ברישום המשתתף להגרלה מקבל המשתתף על עצמו את תקנון זה על כל סעיפיו.
  • מובהר כי עורכת ההגרלה לא תעשה כל שימוש בפרטי המשתתפים, אלא בהתאם להוראות תקנון זה ולהרשאה שתינתן ע"י המשתתף.
  • עורכת ההגרלה אינה אחראית לכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף בהגרלה ו/או בקשר לביטול זכייתו ככל וזאת תבוטל.
  • למען הסר ספק, עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף בקשר עם הפרס.
  • היה ויתעוררו מחלוקות משפטיות, לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא הסמכות הבלעדית להידרש לכל הליך.